Japanese version BujinnkanDojoKansai 武神館道場関西 ぶじんかんどうじょう かんさい 阪口隆康

Bujinkan Dojo Kansai area
Osaka fu
Abeno-ku
Tennoji-ku 
Suminoe-ku
South area 
East area 
North area
      
Hyogo Ken
      
Kyoto Fu
      
Mie Ken
      
Nara Ken 

 

Godo Renshu Kai

 

Links to Other Sites

 To Home                 
 Renewal : 2014/12/14.